Årsmøte 2020

Årsmøte i Norsk Islandske Handelskammer avholdes den 26.11.2020, kl. 11:00 (IS tid) på TEAMS

Generalforsamling skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møtedirigent og referent.
 2. Årsberetning fra styret
 3. Regnskap
 4. Vedtektsendringer
 5. Valg av styre, styreleder og nestleder.
 6. Valg av to revisorer
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Andre saker.

  Registrering her

  Vedtektsendringer til godkjenning

§1 Navn og residens blir som følger:
„Foreningens navn er Norsk-Islandsk handelskammer (NIH) eller Norsk-íslenska viðskiptaráðið. Foreningen holder til på kontoret til det Islandske Handelskammer i Reykjavík.“

§3 Medlemmer blir som følger:
«Personer, bedrifter og organisasjoner på Island og i Norge som ønsker å  jobbe mot foreningens mål kan bli medlemmer. Hvert medlem har en stemme på foreningens møter. Stemmeretten opphører imidlertid hvis ikke medlemsavgiften er betalt innen betalingsfristen. Utmelding fra foreningen skal sendes skriftlig og trer i kraft 1. januar påfølgende år. Utmelding endrer ikke plikt til å betale medlemskontingent i inneværende regnskapsår. Styret har rett til å kaste ut medlemmer hvis de ikke følger foreningens målsetninger.

Generalforsamling kan velge æresmedlem som styret utnevner. Æresmedlemmet har møterett men ikke stemmerett.”

§4 Finansielle ressurser blir som følger:
«Foreningens virksomhet er finansiert av medlemskontingent og inntekt fra annen virksomhet. Medlemskontingent blir bestemt på generalforsamlingen etter forslag fra styret. Større begivenheter blir finansiert hovedsakelig gjennom støtte. Regningene blir lagt fram av foreningens direktør og underskrevet av styreleder, eller nestleder i hans fravær, og av minst to andre styremedlemmer.

Alle medlemmer i styret skal gjøre seg kjent med foreningens regnskap og sende inn endringsforslag minst to uker før generalforsamling. Regnskapsåret er kalenderåret, fra 1. januar til 31. desember hvert år.»

§5. Styret blir som følger:
«Styret består av maks ni medlemmer som velges på generalforsamlingen. Optimalt så skal minst tre styremedlemmer være lokalisert i hvert land. Leder og nestleder velges også på generalforsamlingen. Styret velger en direktør som har ansvar for foreningens daglige oppgaver.”

§8 Generalforsamling blir som følger:
”Foreningens generalforsamling skal holdes innen slutten av mai hvert år. Innkalling til generalforsamling skal sendes minst to uker i forveien.

Generalforsamling skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møtedirigent og referent
 2. Årsberetning fra styret
 3. Regnskap
 4. Vedtektsendringer
 5. Valg av styre, styreleder og nestleder
 6. Valg av to revisorer
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Andre saker»

§10 Endring på vedtekter blir som følger:
«Foreningens vedtekter kan kun endres på generalforsamlingen. Forslag om endring på vedtekter skal legges frem for styret senest to uker før generalforsamlingen. Alle forslag om vedtektsendringer skal sendes ut sammen med innkallingen til generalforsamling og skal være underskrevet av forslagsgiver. Det samme gjelder forslag om opphøring av foreningen. Vedtektsendringer eller forslag om opphør av foreningen skal avgjøres med 2/3 av stemmene på generalforsamlingen. I tilfelle foreningen opphører skal disponible eiendeler gå til organisasjoner eller foreninger som har det som mål å styrke handel og økonomisk samarbeid mellom Norge og Island. «

Norsk-islandsk handelskammer

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

bilateral@chamber.is

+354 510 7100