Generalforsamling 2020

DIH’s generalforsamling bliver afholdt den 4. juni 2019 kl.,12:00 i Borgartún 35, 105 Reykjavík. På dagsorden er sædvanlige gerneralforsamlingspunkter.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Årsregnskabet
 4. Lovændringer
 5. Valg af:
  a) Formand
  b) Andre bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisorer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af Rådets vedtægter.

4. art.

Foreningens aktiviteter finansieres af medlemskontingentet, som fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger af sin midte to revisorer til at gennemse og påtegne foreningens regnskaber. Foreningens regnskabsår er fra 1.1. - 31.12.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og får virkning fra begyndelsen af året efter modtagelsen. Udmeldelse af foreningen ændrer ikke forpligtelsen til at betale et årligt gebyr i det aktuelle regnskabsår.

5. art.

Foreningens bestyrelse består af 13 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, som har ansvaret for foreningens daglige arbejde.

Registrering her.

Bestyrelsen